background
Zakres usług

obrona na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego, reprezentacja oskarżycieli posiłkowych i prywatnych

prowadzenie spraw o rozwód i separację, alimenty, podział majątku, dotyczących władzy rodzicielskiej, o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa oraz macierzyństwa jak również
o kontakty z dzieckiem

zniesienie współwłasności oraz rozliczenie nakładów i uzyskanych pożytków, ochrona naruszonej własności, ustanawianie i znoszenie służebności, prawa lokatorów, sprawy związane ze stosunkiem najmu, sprawy o eksmisję i uzgodnienie treści księgi wieczystej
z rzeczywistym stanem prawnym

reprezentowanie pracowników i pracodawców w sprawach z zakresu prawa pracy m.in.
o ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowanie za niesłuszne wypowiedzenie umowy o pracę lub rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, mobbing, o wynagrodzenie, nadgodziny,  umowy z zakresu prawa pracy: o pracę, umowy
o zakazie konkurencji, o zachowaniu poufności, odwołania od decyzji ZUS

sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie i przyjęcie spadku, dział spadku, zachowek, spory sądowe związane z ważnością testamentów

windykacja należności, odszkodowania z tytułu niewykonania umowy, odszkodowania za czyny niedozwolone w tym wypadki komunikacyjne i błędy w sztuce lekarskiej, sporządzanie oraz analiza umów, prawo medyczne

windykacja, wezwania przedsądowe, postępowania sądowe i egzekucyjne, negocjacje, ugody, sporządzanie oraz analiza umów, sporządzanie wniosków do właściwych rejestrów
i ewidencji (KRS, CEIDG), reprezentacja w toku postępowań rejestrowych, stała obsługa przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego, prawo transportowe, energetyczne, autorskie